Уникальные идентификаторы армян

Списки фамилий, имён и отчеств сформированы на основе анализа 59 466 предпринимателей армянской национальности, зарегистрированных в Российской Федерации и представленных на публичных регистрационных интернет-ресурсах


Данные располагаются в порядке убывания частотности использования слева направо. Например, самая популярная фамилия армянских бизнесменов в России будет Арутюнян, имя Армен и, наконец, отчество Ашотович. Всего представлено по 300 единиц.

Список популярных в бизнесе армянских фамилий

Арутюнян, Григорян, Акопян, Хачатрян, Петросян, Оганесян, Саркисян, Погосян, Карапетян, Манукян, Казарян, Мкртчян, Мартиросян, Саргсян, Аветисян, Саакян, Аракелян, Варданян, Багдасарян, Степанян, Мурадян, Гаспарян, Айрапетян, Геворгян, Симонян, Бабаян, Геворкян, Минасян, Давтян, Маргарян, Галстян, Мхитарян, Авакян, Торосян, Абрамян, Мелконян, Овсепян, Оганян, Айвазян, Хачатурян, Даниелян, Маркарян, Антонян, Мирзоян, Алексанян, Барсегян, Агаджанян, Асатрян, Амбарцумян, Киракосян, Оганнисян, Гукасян, Оганисян, Бадалян, Мнацаканян, Аванесян, Кочарян, Габриелян, Вартанян, Арзуманян, Сафарян, Восканян, Егиазарян, Асланян, Микаелян, Мовсисян, Меликян, Мовсесян, Авагян, Товмасян, Назарян, Тадевосян, Адамян, Матевосян, Арустамян, Тоноян, Нерсисян, Нерсесян, Есаян, Закарян, Маркосян, Сукиасян, Алоян, Абраамян, Гарибян, Мелкумян, Газарян, Захарян, Осипян, Овакимян, Авдалян, Худоян, Малхасян, Акобян, Балаян, Галустян, Калашян, Манучарян, Никогосян, Шахназарян, Дарбинян, Арушанян, Бабаджанян, Цатурян, Даллакян, Мамоян, Чобанян, Аветян, Манасян, Тамоян, Шагинян, Агабекян, Азарян, Ванян, Макарян, Озманян, Галоян, Шахбазян, Исраелян, Саруханян, Налбандян, Унанян, Устян, Аршакян, Сагателян, Хачикян, Ерицян, Папоян, Сарибекян, Атоян, Абгарян, Сардарян, Амирханян, Егоян, Согомонян, Шамоян, Алавердян, Садоян, Асрян, Амоян, Данелян, Баласанян, Бегларян, Григорьян, Давидян, Меликсетян, Тян, Броян, Косян, Каграманян, Папазян, Смоян, Тумасян, Балян, Заргарян, Халатян, Авдоян, Мкртумян, Матосян, Папикян, Папян, Туманян, Асоян, Ананян, Андреасян, Месропян, Мстоян, Агабабян, Кешишян, Мусаелян, Татевосян, Гамбарян, Караханян, Нагапетян, Авджян, Ароян, Костанян, Лалаян, Сарксян, Согоян, Сароян, Харатян, Азизян, Манвелян, Амирян, Мкртычян, Матинян, Оганджанян, Айдинян, Енокян, Калайджян, Мхоян, Слоян, Ширинян, Азатян, Апресян, Вирабян, Гулян, Енгибарян, Искандарян, Мкоян, Узунян, Амарян, Меграбян, Назаретян, Серобян, Усоян, Чакрян, Эксузян, Абовян, Епремян, Испирян, Кесян, Карамян, Марутян, Чилингарян, Бакоян, Маилян, Тонян, Авалян, Еремян, Элизбарян, Навасардян, Серопян, Абаджян, Кочконян, Мардоян, Тахмазян, Элоян, Арамян, Бадоян, Камалян, Мадоян, Мкртичян, Усубян, Ахвердян, Багирян, Гевондян, Календжян, Мирзаханян, Седракян, Атаян, Авагимян, Варваштян, Зейтунян, Исаханян, Хатламаджиян, Амбарян, Будагян, Демерчян, Еганян, Мгоян, Миносян, Шахвердян, Алиханян, Акопджанян, Арабян, Гюлумян, Зограбян, Мамиконян, Смбатян, Тамразян, Терзян, Шароян, Шабоян, Аведян, Гиносян, Ераносян, Костандян, Мисакян, Мазманян, Тигранян, Тевосян, Хуршудян, Артенян, Айриян, Гасоян, Гегамян, Давоян, Кочоян, Магакян, Марабян, Паносян, Рашоян, Самвелян, Саядян, Царукян, Асриян, Абелян, Агаян, Алтунян, Балоян, Варосян, Вердян, Гомцян, Габрелян, Джагарян, Егикян, Ибоян, Кюлян

Список широко распространенных армянских имен

Армен, Самвел, Ашот, Карен, Гагик, Арсен, Андраник, Арам, Левон, Геворг, Вардан, Арутюн, Артем, Тигран, Сурен, Арман, Артак, Оганес, Саркис, Гарик, Рубен, Арарат, Григор, Камо, Акоп, Гамлет, Араик, Сейран, Рафик, Гурген, Гарник, Гайк, Эдгар, Ара, Размик, Хачатур, Норайр, Эдик, Манвел, Ваган, Саргис, Карапет, Мгер, Овик, Гегам, Хачик, Вазген, Геворк, Вартан, Айк, Юрик, Арменак, Мкртич, Вачаган, Сережа, Аршак, Володя, Варужан, Славик, Мхитар, Алик, Арамаис, Гарегин, Норик, Грант, Эдвард, Руслан, Арташес, Гор, Ваграм, Оганнес, Жора, Меружан, Марат, Аветик, Лева, Вреж, Грачик, Спартак, Миша, Петрос, Гриша, Карлен, Ваге, Алексан, Нвер, Валерик, Рубик, Ишхан, Ваагн, Рудик, Сасун, Артуш, Ваник, Рустам, Эрик, Азат, Амбарцум, Саак, Смбат, Амаяк, Мушег, Артавазд, Микаел, Манук, Мелик, Вараздат, Шаген, Ерванд, Рафаел, Нарек, Сос, Маис, Генрик, Завен, Ованес, Рафаэль, Грайр, Ромик, Сурик, Сержик, Мисак, Баграт, Вагинак, Давит, Вачик, Овсеп, Жирайр, Каро, Севак, Грачья, Грач, Мамикон, Нерсес, Мартирос, Айказ, Вагаршак, Мурад, Мнацакан, Аветис, Агаси, Анушаван, Дживан, Виген, Месроп, Арут, Зограб, Юра, Акоб, Седрак, Гнел, Вардгес, Хорен, Арцрун, Бабкен, Масис, Галуст, Грачя, Минас, Мовсес, Корюн, Мигран, Мехак, Лерник, Саша, Татул, Мартик, Аршалуйс, Радик, Семен, Санасар, Агарон, Агван, Мартун, Зорик, Владик, Наири, Аршавир, Ншан, Оник, Тарон, Погос, Аркади, Сероб, Дереник, Сарибек, Карэн, Серго, Коля, Мраз, Арен, Арташ, Сетрак, Егише, Паргев, Цолак, Эмиль, Ваня, Багдасар, Борик, Артурик, Левик, Матевос, Темур, Каджик, Атом, Арег, Вагиф, Беник, Шаварш, Шалико, Липарит, Рашид, Амазасп, Ростом, Шираз, Айрапет, Мкртыч, Асатур, Вазир, Алихан, Саят, Бениамин, Тенгиз, Титал, Мелкон, Усик, Гарри, Паруйр, Азиз, Сероп, Абраам, Даниел, Кярам, Авак, Оваким, Мясник, Вануш, Нельсон, Согомон, Севада, Арцруни, Енок, Джамал, Роланд, Торник, Эмин, Вачакан, Ширин, Ованнес, Артюш, Саяд, Алеша, Аведис, Саро, Макич, Вааг, Амлет, Гукас, Унан, Вано, Степа, Сусанна, Рома, Маргар, Армик, Агасин, Апрес, Ардаш, Людвиг, Мураз, Рачик, Армаис, Врам, Фрунзик, Санвел, Рафаель, Ширак, Аслан, Анна, Ростам, Аргам, Княз, Аракел, Габриел, Абгар, Гаяне, Севан, Папик, Павлик, Торос, Маме, Сеник, Али, Комитас, Айкарам, Аваг, Егиш, Арзуман, Карине

Список популярных армянских отчеств

Ашотович, Суренович, Рафикович, Самвелович, Левонович, Размикович, Саркисович, Рубенович, Гургенович, Оганесович, Акопович, Арутюнович, Хачикович, Сережаевич, Арамович, Володяевич, Карапетович, Андраникович, Грантович, Жораевич, Арамаисович, Вазгенович, Гарникович, Гагикович, Карленович, Арменакович, Грачикович, Хачатурович, Гамлетович, Юрикович, Норикович, Генрикович, Завенович, Аршакович, Эдикович, Геворгович, Гарегинович, Артемович, Мишаевич, Петросович, Араратович, Вараздатович, Гришаевич, Ваникович, Айказович, Геворкович, Ваганович, Сейранович, Варданович, Азатович, Арменович, Саргисович, Вачаганович, Ервандович, Тигранович, Амаякович, Вартанович, Мнацаканович, Вагаршакович, Рафаелович, Шагенович, Артаваздович, Алексанович, Ишханович, Манвелович, Гайкович, Амбарцумович, Анушаванович, Арсенович, Мамиконович, Арташесович, Рубикович, Бабкенович, Мартиросович, Меружанович, Славикович, Мушегович, Беникович, Аршалуйсович, Аветикович, Мкртичович, Мисакович, Артушович, Сурикович, Спартакович, Седракович, Камоевич, Оникович, Аршавирович, Агванович, Погосович, Гегамович, Аветисович, Семенович, Саакович, Вагинакович, Овсепович, Ованесович, Сарибекович, Айкович, Смбатович, Шаваршович, Вардгесович, Манукович, Рачикович, Хоренович, Цолакович, Арташович, Варужанович, Меликович, Жоржикович, Каренович, Мартунович, Норайрович, Леваевич, Дереникович, Рафаэлович, Багратович, Армаисович, Сержикович, Эдвардович, Мовсесович, Коляевич, Арутович, Овикович, Сетракович, Микаелович, Агасиевич, Минасович, Асатурович, Вачикович, Маисович, Валерикович, Борикович, Левикович, Оганнесович, Людвикович, Егишевич, Санасарович, Сашаевич, Мкртичевич, Мурадович, Рудикович, Нерсесович, Паргевович, Дживанович, Шаликоевич, Ваграмович, Липаритович, Галустович, Яшаевич, Багдасарович, Ромикович, Мразович, Патваканович, Артушевич, Мигранович, Айрапетович, Мясникович, Рашидович, Жорикович, Корюнович, Григоревич, Мартикович, Бахшиевич, Месропович, Кярамович, Врежович, Рантикович, Ншанович, Араикович, Грачевич, Егишович, Артюшович, Владикович, Сумбатович, Матевосович, Людвигович, Арташевич, Аванесович, Кароевич, Тельманович, Авакович, Мгерович, Шмавонович, Агабекович, Мкртычевич, Грачович, Серопович, Паруйрович, Апресович, Торгомович, Енокович, Ерджаникович, Каджикович, Шамирович, Мехакович, Гарикович, Михаелович, Аракелович, Шураевич, Мхитарович, Леванович, Амазаспович, Лаврентович, Сократович, Федорович, Маратович, Еремович, Пайлакович, Серобович, Сашикович, Сережович, Джанибекович, Кеворкович, Агасинович, Ваноевич, Ваняевич, Мелконович, Григорович, Наполеонович, Армикович, Азизович, Жирайрович, Абелович, Асланович, Фрунзикович, Гарибович, Грайрович, Бегларович, Казарович, Гарушович, Гаспарович, Шотаевич, Вагифович, Сергоевич, Арцрунович, Ширинович, Папикович, Аведисович, Габриелович, Радикович, Артюшевич, Сосикович, Сиреканович, Кимикович, Маджитович, Аликович, Агитович, Беняминович, Рафики, Джамалович, Согомонович, Рустамович, Ванушович, Крикорович, Лерникович, Агаронович, Вазирович, Багатурович, Сосович, Восканович, Агопович, Овакимович, Варшамович, Серожович, Темурович, Нверович, Вигенович, Гасанович, Степаевич, Вардкесович, Балабекович, Асканазович, Жорович, Амоевич, Ардашевич, Алиевич, Самвели, Артакович, Володович, Саядович, Макичевич, Амлетович, Абраамович, Зорикович, Размики, Велиханович, Бениаминович, Арзуманович, Барсегович, Маркосович, Оганезович, Ростомович, Араевич, Вруйрович, Усикович, Мацакович, Ардашович, Русланович